Ansökan om stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen.

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

  • själv har problem med missbruk och beroende
  • har frågor om problem med missbruk och beroende
  • vill förändra dina vanor kring missbruk och beroende
  • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
  • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd vid missbruk och beroende kontaktar du socialsekreterare vid Ekonomi- och vuxenenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd genom strukturerade samtal. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

  • Grupp för kvinnor
  • Grupp för män
  • Enskilda samtal/ Motiverande samtal
  • Strukturerad eftervård
  • Öppenvårdsbehandling dagtid

De här aktiviteterna kan du ta del av utan att ansöka

Motivationsgrupp
Strukturerade samtal i grupp för dig som har en önskan att bli drogfri.
Drop-in på fredagar klockan 14.00

Adress: Trädgårdsgatan 7

Om du vill veta mer om motivationsgruppen kan du kontakta Resursteamet genom Härnösands kommuns växel, telefon 0611- 34 80 00.

Kontaktuppgifter

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 87 98

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 60

Socialsekreterare
Telefon: 0611-34 82 92

Då kan du göra en anmälan om oro till kommunen. Du kan vara anonym.