Ansökan om stöd och hjälp vid missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen.

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har problem med missbruk och beroende
 • är anhörig till någon som har problem med missbruk och beroende
 • har frågor om problem med missbruk och beroende
 • vill förändra dina vanor kring missbruk och beroende
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns


Följ oss gärna på Facebook, Vuxenenheten på Härnösands kommun.länk till annan webbplats Hit kan du vända dig om du vill få råd och stöd.

Så här ansöker du

För att ansöka om stöd vid missbruk och beroende kontaktar du socialsekreterare vid Vuxenenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd genom strukturerade samtal. Du är alltid delaktig i din utredning och sätter upp de mål som du vill uppnå.

Individuell bedömning av dina behov
När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå och utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Det här kan du ansöka om

 • Enskilda samtal/Motiverande samtal
 • Strukturerad eftervård
 • Öppenvårdsbehandling dagtid
 • Haschavvänjningsprogram, HAP
 • Återfallsprevention
 • Stöd för medberoende

De här aktiviteterna kan du ta del av utan att ansöka

Motivationsgrupp
Samtal i grupp för dig som har en önskan att bli drogfri.
Drop-in på fredagar klockan 14.00

Adress: Trädgårdsgatan 7

Om du vill veta mer om motivationsgruppen kan du kontakta Resursteamet genom Härnösands kommuns växel, telefon 0611-34 80 00.

Medberoendeprogram

Det finns hjälp för dig som har problem med alkohol, droger eller spel om pengar. Även du som är anhörig kan få hjälp. Stöd och hjälp ges enskilt eller i grupp.

För att kunna få hjälp och stöd i medberoendegruppen behöver du göra en ansökan och få ett beslut. Läs mer i boxen "Det här kan du ansöka om".

Medberoendeprogrammet vänder sig till dig som kanske vuxit upp i ett dysfunktionellt familjesystem. Familjen kan ha präglats av kemiskt beroende, kronisk sjukdom, relationsstörningar eller känslomässig kyla. Det kan även ha förekommit andra former av problem som gör att du behöver stöd och hjälp.

Du får tillfälle att i grupprocess bearbeta och frigöra dig från det förflutna utifrån ”här och nu” – situationer.

Programmet vänder sig även till dig som nu befinner dig i en relation till någon som missbrukar alkohol eller droger.

Gruppen pågår terminsvis med start höst och vår. Du får mer information i samband med ditt beslut.

Du kan alltid kontakta Resursteamet eller Vuxenenheten för rådgivning.

Kontaktuppgifter

Susanne, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 87 98
Mobil: 070-217 73 30

Dan, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 60
Mobil: 070-207 56 46

Lina, socialsekreterare
Telefon: 0611-34 83 20
Mobil: 070-300 86 75