Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett samlingsnamn för de båda delarna:

 • försörjningsstöd
 • bistånd för livsföringen i övrigt

Försörjningsstöd prövas månadsvis och täcker de vanliga och återkommande kostnaderna för till exempel mat, kläder, förbrukningsvaror, boende och hushållsel.

Bistånd för livsföringen i övrigt gäller kostnader som är tillfälliga och inte täcks av försörjningsstödet, exempelvis kostnader för läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet.

Innan du kan få ekonomiskt bistånd

Innan du kan få ekonomiskt bistånd måste du först ha gjort allt du kan själv för att klara av din eller din familjs försörjning.

 • Sök arbete om du är arbetslös eller arbetar deltid
  Du måste själv göra vad du kan för att få tillräckliga inkomster. Är du helt eller delvis arbetslös måste du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och stå till arbetsmarknadens förfogande, samt ta det arbete du eventuellt erbjuds.
 • Ansök om bidrag och ersättningar
  Du ska ha ansökt om andra bidrag och ersättningar, till exempel bostadsbidrag, studiebidrag, arbetslöshetsersättning, föräldrapenning, underhållsstöd eller sjukpenning.
 • Använd besparingar och sälja tillgångar
  Om du har besparingar, bil, aktier och fonder eller andra värdefulla saker ska du först använda dig av dem för att försörja dig. Det innebär till exempel att du kan behöva sälja din bil eller dina aktier och fonder. Skulle du vara utan tillräckliga inkomster under en längre tid och äger en bostad kan det innebära att du behöver sälja den.

Vad du kan få ekonomiskt bistånd till

Du kan få ekonomiskt bistånd till försörjningsstöd och bistånd för livsföringen i övrigt.

Försörjningsstöd

 • Mat
 • Personlig hygien
 • Kläder och skor
 • Fritid
 • Dagstidning och telefon
 • Boendekostnader
 • El
 • Hemförsäkring
 • Fackföreningsavgift
 • A-kassa

Bistånd till livsföringen i övrigt
Du och din familj ansöka om bistånd till livsföringen i övrigt till exempel kostnader för bland annat läkarvård, medicin, glasögon, tandvård och begravningskostnader.

Norm för försörjningsstöd och provberäkning

Storleken på försörjningsstödet påverkas av hela hushållets tillgångar och inkomster. Hur stort stödet blir baseras på den riksnorm som beslutas av regeringenlänk till annan webbplats inför varje nytt kalenderår och är gemensam för alla kommuner. Kommunen beslutar själv hur posterna inom normen ska fördelas, exempelvis hur mycket pengar som ska avsättas för förbrukningsartiklar.

Gör en provberäkning
På Socialstyrelsens webbplats kan du göra en provberäkninglänk till annan webbplats för att få reda på om du kan ha rätt till försörjningsstöd. Provberäkningen är ingen garanti för att du har rätt till stöd utan är bara en förenklad beräkning.

Så här ansöker du

För att ansöka om ekonomiskt bistånd kontaktar du socialsekreterare vid Ekonomi- och vuxenheten.

Efter att du ansökt kommer du att få träffa en socialsekreterare som tillsammans med dig utreder ditt behov av stöd. Du är alltid delaktig i din utredning.

Individuell bedömning av dina behov
När utredningen är klar gör socialsekreteraren en bedömning och fattar beslut. Besluten är tidsbegränsade. Stödet ska se till att du får en skälig levnadsnivå. När det gäller försörjningsstöd är den skäliga levnadsnivån densamma som den beslutade riksnormen.

Beslutet skickas till dig så att du kan ta del av det. Du har rätt att överklaga beslutet inom 3 veckor från att du tagit del av det. Hur du överklagar beslutet står på beslutsmeddelandet.

Socialsekreteraren omfattas av dokumentationsskyldighet, men du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig. Din kontakt med socialsekreteraren och de uppgifter du lämnar är sekretessbelagda enligt sekretesslagen. All personal på Individ- och familjeomsorgen har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke.

Ansökan om försörjningsstöd.

Förbered ditt första besök hos Ekonomi- och vuxenenheten

Inför ditt besök vill vi att du fyller i en ansökningsblankett som du tar med vid besöket. Blanketten skickas hem till dig efter det att du bokat tid.

Detta vill vi att du har med dig när du kommer:

 • Legitimation
 • Förteckning på samtliga inkomster under de senaste tre månaderna
 • Samtliga kontoutdrag från banken för den aktuella månaden samt tre månader bakåt i tiden
 • Ekonomisk översikt från de banker du är kund hos
 • Kvitton och underlag för de utgifter som du ansöker om
 • Hyreskontrakt godkänt av hyresvärd
 • Läkarintyg om du är sjukskriven
 • Handlingsplan från Arbetsförmedlingen om du är arbetslös
 • Vid arbetslöshet; lista på de arbeten som du sökt den senaste månaden
 • Närvarorapport från eventuell praktik eller SFI-studier
 • Beslut om studiebidrag/studiemedel från CSN om du studerar
 • Anställningsbevis om du är anställd
 • Kopia på det senaste deklarationsunderlaget från Skatteverket där dina tillgångar framgår
 • Om du är nyanländ i Sverige, kopia på uppehållstillstånd samt eventuellt bosättningsunderlag

Återbetalning av försörjningsstöd

Ibland måste du betala tillbaka de pengar du har fått i försörjningsstöd. Det gäller till exempel när stödet har betalats ut som förskott på lön, sjukersättning, sjukpenning, bostadsbidrag, underhållsstöd eller vid arbetskonflikt.

Du är även skyldig att betala tillbaka pengar om du har lämnat felaktiga uppgifter eller inte tagit med uppgifter så att du har fått för mycket pengar.

Kontaktuppgifter

Vid nybesök ringer du Socialförvaltningen och beställer tid hos en handläggare.

Telefon: 0611-34 80 00
Telefontid: måndag, tisdag, torsdag, fredag, kl. 08.30 - 09.30.

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter till obehöriga.

Öppettider Receptionen, Trädgårdsgatan 7
Måndag - fredag: kl. 08.00 - 12.00, 13.00 - 16.00.

Du kan alltid kontakta kommunens växel på telefon 0611- 34 80 00.