När ansökan är beviljad

Vad händer efter beslut?

Genomförandeplan
Oavsett vilken typ av insats som beviljats har du rätt till en genomförandeplan. Genomförandeplanen beskriver hur och när beviljade insatser ska utföras.

Planen ska göras tillsammans med dig  för att du ska kunna påverka på vilket vis du vill att insatserna ska utföras samt kunna lämna önskemål om tider som passar din dygnsrytm.

Genomförandeplanen är personalens verktyg för att veta vad, hur och när insatser ska utföras. Planen ska vara klar inom tre veckor. Vid förändringar av insatser ska en ny plan upprättas.

En väl genomarbetad genomförandeplan bidrar till att du ska uppleva att den hjälp socialtjänsten ger innehåller både tids- och insatskontinuitet.

Kontaktperson inom hemtjänst
När du fått beslut om att du ska få hemtjänst kommer du inom en kort tid att träffa din kontaktperson samt enhetschefen för hemtjänstgruppen.

Kontaktpersonen är den som ska ha kontinuerlig kontakt med dig och även med dina närstående, om du så önskar. Kontaktpersonen är också ansvarig för att genomförandeplanen upprättas och hålls aktuell, i samråd med dig. Dessutom ska kontaktpersonen delta vid uppföljning av utförda insatser.