Salutogent förhållningssätt

Verksamheten ska utgå från ett salutogent perspektiv, där fokus ligger på friskhetsfaktorer.

Det friska hos klienter och anhöriga ska stödjas och vara utgångspunkten i arbetet. Det gäller att bidra med stöd så att de anhöriga kan känna begriplighet och hanterbarhet i tillvaron trots att de befinner sig i en ansträngd situation. Finns begriplighet och hanterbarhet kommer de också att se det meningsfulla i deras rådande situation.

När det gäller de närstående (klienterna) så handlar det om att ge dem begriplighet och hanterbarhet så att även de känner meningsfullhet i kontakten med vår enhet.

Vår verksamhet till klienter ska vara personcentrerad och utgå från klienten som person. Det anhörigstöd som ges ska vara individuellt anpassat, flexibelt och uthålligt. Vi ska vidare jobba utifrån partnerskapsmodellen, där klient och anhörig ses som experter på sin situation och de professionella som viktiga samverkanspartners.

Vår enhets syfte är att ge stöd åt klienter och anhöriga. När det gäller stödet till anhöriga så handlar det om att stödja den anhörige i rollen som anhörigvårdare.