Vad är en öppen mötesplats?

Den öppna mötesplatsen innebär att brukaren själv väljer sitt deltagande och verksamheten bli tillgänglig för fler medborgare, verksamheten blir också mer flexibel och man kan planera verksamheten utifrån olika kommundelars behov. Denna verksamhet har inga biståndsbeslut, statistik förs över antal besökare och aktiviteter. Intresseinventeringar kommer att göras för att anpassa verksamheterna utifrån behov.

Lunch serveras inte vid de öppna mötesplatserna. Detta får varje besökare lösa själv. Vid Gula Villan finns en matsal på övervåningen.

Fika serveras vid de öppna mötesplatserna och kostar 20 kronor.

Mötesplatserna syftar till att vara just mötesplatser. Då besökare har stora hjälp- /omsorgsbehov som man inte kan tillgodose på mötesplatserna kommer de att hänvisas till högre omsorgsnivå. Detta kan vara avlastning vid korttidsenhet etc.

Den öppna verksamheten är inte en dagverksamhet. Vid de öppna mötesplatserna finns också volontärer. Det är viktigt att dessa ges möjlighet att utöva sitt arbete som tex. koka kaffe, leda aktiviteter etc. Personal vid enheterna får inte ta över deras värdefulla arbete.

Besökare med stora behov av att vila etc, kan i viss mån ges möjlighet till detta genom att de kan luta ikull sig i soffor vid mötesplatserna. I övrigt om dessa behov är stora så kan detta inte tillgodoses. Då får man ta kontakt med biståndshandläggare för att hitta andra lösningar utanför de öppna mötesplatserna.

Besökare ska själv kunna ta sig till och ifrån mötesplatsen.Om det finns behov av hjälp vid tex. toalettbesök kan detta vara svårt att tillgodose då mötesplatserna till stor del bemannas av volontärer. Finns ett sådant behov måste ärendet diskuteras med personal på anhörig- och närståendestödet.

De öppna mötesplatserna är till för personer som bor i ordinärt boende. I kommunens särskilda boenden finns det aktivitetsledare som ordnar med aktiviteter.