Lag om vård av unga, LVU

Lagen om vård av unga (LVU) omfattar barn och unga 0-18 år, (i vissa fall upp till 20 år), som far illa på grund av bristande hemförhållanden (enligt 2 §) eller eget beteende (enligt 3 §).
 
Vård med stöd av 3 §, eget beteende, får även beredas den som har fyllt 18 men inte 20 år, om behövlig vård inte kan ges med den unges samtycke.
 
Om vården kan genomföras frivilligt, d.v.s. det finns ett medgivande till att ta emot stöd och behandling,  tillämpas inte LVU. Medgivandet ska vara trovärdigt och gälla hela den planering socialtjänsten föreslår.

Brister i barnets miljö

Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas
 
Om det finns brister i barnets hemmiljö ska dessa vara av allvarlig art innan ett ingripande får göras enligt 2 §. Det ska finnas en så kallad påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Bristerna  påverkas av föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov av praktisk omsorg och ge goda uppväxtförhållanden.

Eget beteende

För ett tvångsomhändertagande på grund av eget beteende krävs, enligt 3 §, att den unge missbrukar, ägnar sig åt brottslig verksamhet eller annat socialt nedbrytande beteende.
För ett beslut om tvångsvård ska den unges beteende medföra en påtaglig risk för att den unge själv tar skada.
 
Beslut om vård med stöd av denna lag meddelas av Förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden.

I brådskande fall får den unge omhändertas omedelbart efter beslut av socialnämndens ordförande enligt 6 §.
 
Tvång enligt LVU sker mot vårdnadshavares och barnets vilja när frivillighet inte räcker. Beslut och domar enligt LVU kan verkställas omedelbart, om så är nödvändigt med hjälp av polishandräckning. De flesta beslut enligt LVU kan överklagas.
 
Vård enligt LVU innebär alltid en placering utanför hemmet, till exempel på institution, särskilda ungdomshem eller familjehem. Vård enligt LVU kan avslutas genom en placering i det egna hemmet.
 
När det gäller yngre barn så kan man välja att placera barn tillsammans med vårdnadshavare eller annan närstående om detta är lämpligt.

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av ungalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster