Familjehemsplacering

Familjehem kallas den familj som tar emot ett eller flera barn i sitt hem genom socialnämndens försorg. Ett familjehem ska för kortare eller längre tid ge det stöd och den trygghet  och omsorg som saknats i barnets tillvaro.

Vad säger lagen


Flertalet barn som placeras i familjehem gör det enligt socialtjänstlagen och på frivillig väg i samverkan med föräldrarna. Ett mindre antal barn är placerade enligt LVU som står för Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Beslut enligt LVU fattas av domstol. Vid placering enligt LVU tar socialnämnden över mycket av föräldrarnas bestämmanderätt över barnet oavsett om man är vårdnadshavare eller inte.

Föräldrarna är viktiga


Alla barn behöver föräldrar. De barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar behöver ändå få möjlighet att träffa dem eller hålla kontakten med dem. Barn mår bättre om det råder ett gott förhållande mellan familjehemmet och föräldrarna. En viktig uppgift för familjehemmet är därför att underlätta och stödja kontakten mellan barn och föräldrar.

Samarbetet familjehem, föräldrar och socialtjänst


Socialtjänst, föräldrar och familjehem behöver samarbeta för att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Föräldrar och familjehemsföräldrar ska delta i planeringen av vårdens innehåll vilken dokumenteras av socialtjänsten i en genomförandeplan. Socialtjänsten ska vara behjälplig med stöd och hjälp till såväl familjehem som biologiska föräldrar.

Vem har ansvaret


Under en familjehemsplacering är föräldrarna oftast fortfarande vårdnadshavare. Familjehemmet ansvarar för den dagliga vården och omsorgen på uppdrag av socialtjänsten.

Några praktiska konsekvenser vid en familjehemsplacering


Barn som placeras folkbokförs i familjehemmet och barnbidraget/studiebidraget betalas till familjehemmet.

Som förälder är man underhållsskyldig för sina barn och ska betala en ersättning till socialtjänsten för en del av barnets vård. Beräkningen görs av socialtjänsten. Underhållsstöd som betalats ut till någon av föräldrarna upphör när barnet inte längre bor hemma.

Alla barn som placeras är sjuk- och olycksfallsförsäkrade av kommunen.