Familjecentralen

Familjecentralen i Härnösands kommun är en samverkan mellan kommunen och Landstinget Västernorrland.

Verksamheter som ingår i familjecentralen är:

 • Mödrahälsovård.
 • Barnhälsovård.
 • Barnhälsovårdspsykologenheten.
 • Individ- och familjeomsorg.
 • Öppen förskoleverksamhet.

Syftet är att genom samverkan utveckla stödet för barn och familjer genom att tillvarata landstingets och kommunens gemensamma resurser.

Familjecentralen i Härnösand har sju övergripande mål:

 • att med utgångspunkt från familjens livssituation främja  hälsa hos gravida, barn och föräldrar.
 • att vara en tvärprofessionell kunskapsbas inom verksamhetsområdet.
 • att lägga särskild vikt på gravida, barn med behov av särskilt stöd och/eller dem som visar tecken på ogynnsam utveckling.
 • att ha tyngdpunkten på förebyggande, uppsökande och rådgivande verksamhet samt tidiga insatser för barnfamiljer.
 • att fortlöpande följa upp och utvärdera verksamheten.
 • att initiera och delta i forskning och utveckling.
 • att verksamhetsplan  och verksamhetsberättelse upprättas av respektive enhet.

På familjecentralen bedrivs Kompassen - en mötesplats för familjer med barn 0-6 år som behöver extra stöd  sitt föräldraskap.

Se även information på Region Västernorrland - 1177 om familjecentralenlänk till annan webbplats