Närståendeadoption

Genom att adoptera sin närståendes barn kan den vuxne som lever med barnet bli förälder i lagens mening. Den som vill adoptera ett barn som han eller hon har en relation till, så som en makas, makes eller registrerad partners barn, kan skicka in en ansökan till tingsrätten.

Information om vilka bilagor som ska lämnas med ansökan finns hos tingsrätten.

Därefter kommer familjerätten få ett uppdrag av tingsrätten att utreda föräldrarna. Denna utredning ska lämnas till socialnämnden för beslut. Med utredningen som underlag beslutar tingsrätten i ärendet.