Samarbetssamtal

Föräldrar som inte är överens i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge kan  vända sig till socialtjänstens familjerätt för samarbetssamtal. Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess. Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under sakkunnig ledning av två socialsekreterare. Meningen är att föräldrarna ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem.

Samarbetssamtal kan ske på initiativ av en förälder eller båda. Förutsättningen för samarbetssamtalen är att båda föräldrarna är villiga att gå med på dem.
 
Familjerätten träffar föräldrarna gemensamt och planerar vad samtalen ska handla om. Därefter kan familjerätten  träffa föräldrarna enskilt och om det är lämpligt sker även samtal med barnen. Om föräldrarna är eniga kan samtalen avslutas med en muntlig eller skriftlig överenskommelse. Familjerätten erbjuder även uppföljningar.
 
Tingsrätten kan besluta om samarbetssamtal om de anser att det finns förutsättningar för föräldrarna att lösa tvisten innan en utredning påbörjas. Utfallet av samarbetssamtalen ska socialsekreterare på familjerätten redovisa till tingsrätten.

Kan föräldrarna inte komma överens i samarbetssamtal kan det bli nödvändigt att begära beslut från domstol i juridiska frågor. Föräldrarna kan vända sig till advokat/tingsrätt och begära att få vårdnad, boende och/eller umgänge fastställt i ett domstolsbeslut. Tingsrätten kan då begära att familjerätten ska genomföra en utredning för att bedöma barnets bästa.