Vid behov av god man eller förvaltare

En god man kan förordnas när någon inte klarar att sköta sina ekonomiska eller personliga angelägenheter eller att ta vara på sina rättigheter. Vissa kriterier ska vara uppfyllda.

För att få god man eller förvaltare måste den enskilde ha en sjukdom, psykisk ohälsa, försvagat hälsotillstånd eller ett liknande förhållande som medför att den enskilde inte kan bevaka sin rätt, sörja för sin person eller förvalta sin egendom.

Här kan du läsa mer om godmanskap och förvaltarskap

Överförmyndarenheten tillhör organisatoriskt, Kommunledningskontoret,
Kommunstyrelseförvaltningen​