Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer. Stödet ska vara personligt utformat och inte vara knutet till någon verksamhet. Den enskilde har rätt att själv bestämma vem som ska anordna den personliga assistansen samt hur den ska utformas. 

Rätten till personlig assistans finns inskriven i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Kommunen har enligt LSS ett s k basansvar för att tillhandahålla personlig assistans eller att ge den enskilde bidrag till att köpa sin assistans av annan anordnare. I vissa fall kan även personlig assistans beviljas enligt Socialtjänstlagen, SoL. 

Ansökan om personlig assistans görs hos kommunens stöd- och biståndsenhet. Den som ej fyllt 65 år kan ansöka om insatsen. Stöd i form av personlig assistans enligt LSS som överstiger ett genomsnitt av 20 timmar per vecka kan enligt socialförsäkringsbalken berättiga den enskilde till ekonomisk ersättning. Ansökan om assistansersättning görs hos Försäkringskassan, läs mer på
http://www.forsakringskassan.selänk till annan webbplats

Riktlinjer för hantering och uppgifter vid ordinarie personlig assistents frånvaro på grund av sjukdom.PDF (pdf, 77.4 kB)

Info om utbetalning av sjuklön och assistansersättningPDF (pdf, 23.9 kB)

Blanketter för ansökan om ekonomiskt stöd för sjuklönekostnader vid ordinarie assistents sjukfrånvaro samt fullmakt kan hämtas under rubriken Socialtjänst i Blankettarkivet.

För ytterligare information och ansökan kontakta Biståndsenheten.

Telefon 0611 - 34 82 01