Medicinskt ansvarig sjuksköterska - MAS

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) främsta uppgift är att ansvara för att vårdtagare i särskilda boenden och inom hemsjukvården får en god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientlagen.