Vårdskada

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå sker skador och felbehandlingar.

Om något gått fel i vården är vårdgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och att vidta åtgärder för att det inte ska hända igen. Vårdgivaren gör då en så kallad Lex Maria anmäla till IVO.

Kortfakta vårdskada

Vårdskada definieras enligt patientsäkerhetslagen som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunna undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.

Enligt lagen är en vårdskada allvarlig om skadan är:

  • bestående och inte ringa
  • eller har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit

Mer om vårdskador på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

Vårdskada och ekonomisk ersättning

Den som drabbas av en vårdskada inom offentlig sjuk- eller tandvård kan ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Man har dock inte rätt till ersättning om behandlingen inte leder till önskat resultat eller att det uppstått en komplikation.