Socialnämnden i Härnösand föreslår kommunfullmäktige att inte förlänga avtalet med Frösunda

Det var en enig socialnämnd som beslutade att föreslå kommunfullmäktige att inte förlänga avtalet med Frösunda Omsorg när det gäller driften av Älandsgården och Ugglans särskilda boende.

– Vi anser inte att Frösunda Omsorg levererar det vi kommit överens om i avtalet, säger Krister McCarthy, ordförande i socialnämnden (S).

Härnösands kommun har tagit emot många synpunkter på boendena från anhöriga och intresseorganisationer.

I beslutsunderlaget till nämnden står det också att Frösunda Omsorg har haft stort behov av stöd från kommunen gällande verksamhetsfrågor och att kommunen fått hjälpa företaget att göra handlingsplaner för att komma till rätta med de brister som upptäckts.

– Socialnämnden strävar efter en hög kvalitet i samtliga äldreboenden. Det är ett sammanvägt beslut av synpunkter från anhöriga och brukare och personal samt socialförvaltningens avtalsgenomgång som lett fram till beslutet att inte förlänga med Frösunda, säger Krister McCarthy.

Härnösands kommun har tillsammans med Frösunda Omsorg följt upp olika punkter i avtalet. Vissa punkter har följts upp årligen och andra löpande.

– Av 35 uppföljningspunkter har Frösunda inte uppfyllt 12 och 5 har bara delvis uppfyllts, säger Krister.

Avtalet med Frösunda Omsorg slutar att gälla den 14 februari 2019 då kommunen tar tillbaka verksamheten. Klart är att all personal får behålla sina jobb.