Våldsbejakande extremism

Stora torget Härnösand

Härnösands kommun ska vara en trygg plats som arbetar för att stärka demokratin och att motverka våldsbejakande extremism. Härnösands kommun har därför antagit riktlinjer för hur det arbetet ska ske. Det förebyggande arbetet handlar om att stärka demokratin men även att stötta de som riskerar att radikaliseras och de som vill hoppa av extrema miljöer. Information och utbildning är andra viktiga delar i det förebyggande arbetet.

Vad är våldsbejakande extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Med våldsbejakande extremism avses:

  • den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön
  • den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljö
  • den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön

Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.

Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund. Arbetet sker bland annat genom kartläggning, förebyggande arbete, kunskapsspridning samt med att hjälpa de som vill hoppa av från olika våldsbejakande grupper.

Nationell stödtelefon

Känner du någon som aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Nu kan du ringa 020-100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. Du får också stöd om du bara vill prata om din oro.

Även kommuner och organisationer är välkomna att höra av sig om man behöver tips och råd. Telefonen är bemannade vardagar mellan klockan 13:00-16:00. Resten av tiden kan du tala in ett meddelande på en telefonsvarare.

Alla samtal kan genomföras anonymt och samtalet syns inte på telefonräkningen. I dagsläget kan man erbjuda rådgivning på flera språk.

Vad gör jag om jag blir orolig över att en person håller på att radikaliseras?

Gör en orosanmälan till Socialförvaltningen mottagning för barn och unga i Härnösands kommun, telefon 0611-34 83 05 eller 0611-34 83 07.

Vad gör jag om jag tror att jag har sett rekryteringsmaterial, till exempel symboler, affischer, filmklipp med mera?

Skriv ner tid, datum och platsen för materialet. Fotografera materialet, skärmdumpa eller ta hand om det. Tipsa polisen på telefon 114 14.

Kontakt

Anna-Karin Hasselborg Våldsförebyggande samordnare

Telefon: 0611-34 80 26