Konceptskiss på hotellet på kanaludden

Destinationshotell på Kanaludden

I direkt anslutning till Simhallen planeras ett destinationshotell med 120 rum och plats för upp till 400 konferensgäster. Hotellet riktar sig till både affärsresenärer och privatpersoner.

Nytt hotell för nya möjligheter

Behovet av ett nytt hotell i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och det behövs fler hotellrum för att destinationen ska kunna utvecklas och ta emot ännu fler gäster. Härnösand saknar idag också möjligheter att arrangera större konferenser, idrottstävlingar samt kultur- och nöjesevent på grund av bristen på hotellrum.

Skissbild på hotellet från Brunnshusgatan

Skissbild på hotellet från Brunnshusgatan

Vad händer nu?

Hösten 2019

Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan som antogs i november 2016. Domstolen ger därmed klartecken för hotellbygget.

Kammarrätten beviljar prövningstillstånd när det gäller tjänstekoncession för drift av Härnösands simhall.

Vintern 2018

Förvaltningsrätten ger kommunen rätt gällande tjänstekoncession för drift av Härnösands simhall. Riksantikvarieämbetet bedömer att detaljplanen för hotell inte påtagligt skadar riksintresset.

Hösten 2018

Ärendet väntar på att avgöras i mark- och miljööverdomstolen, den högsta instansen i sådana här ärenden. Blir detaljplanen godkänd där kan hotellet börja byggas.

Våren 2018

Härnösands kommun överklagar och får prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö.

2017

Kommunfullmäktiges beslut om den nya detaljplanen överklagas till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och föreningar.

2016

I november antas den nya detaljplanen av en bred majoritet i kommunfullmäktige.

Ett förslag till avtal med Attini Hotell AB om drift av Simhallen tas fram och godkänns av en bred majoritet i kommunfullmäktige i juni.

2015

I september kommer kommunens förhandlingsgrupp fram till att av de anbud som lämnats in så är anbudet från Attini Hotell AB det som bäst stämmer överens med kommunens målsättning och visioner.

2014

I januari beslutar kommunfullmäktige att gå ut med en inbjudan där företag får lämna in intresseanmälningar om att driva och utveckla Simhallen och samtidigt förvärva tomten intill avsedd för ett hotell. Ingående samtal och förhandlingar förs med flera olika intressenter.

2012-2013

Ritningarna presenteras för de stora hotellkedjorna och andra hotellentreprenörer. Responsen är positiv, men signalerna är också tydliga att en eventuell entreprenör även vill sköta driften av Simhallen för att kunna skapa en helhet, där utbud och öppettider matchar hotellets koncept.

2012

Hotellkonsulten Annordia anlitas för att analysera förutsättningarna. Annordia anlitar i sin tur arkitektfirman Krook & Tjäder för att ta fram ritningar att presentera för marknaden.

Arbetet inleds med att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att bygga ett hotell vid Kanaludden.

2010

Kommunledningen ger klartecken till att gå vidare med hotellprojektet.

2008-2009

Den internationella finanskrisen och lågkonjunkturen gör att luften går ur hotellmarknaden och projektet tar paus.

2006-2007

Näringslivsenheten får i uppdrag av kommunledningen att sondera marknaden. De första slutsatserna blir att ett hotell i Härnösand måste rikta sig till både affärsresenärer och besökare för att få tillräcklig beläggning. Ett attraktivt destinationshotell måste också ha tillgång till någon slags spa- och relaxavdelning. Läget vid havet och Kanaludden och kopplingen till Simhallen blir då en naturlig fördel.

2006

Vid ett möte med näringslivsrådet dyker idén om ett hotell upp. Representanterna för näringslivet menar att Härnösand behöver fler bäddar, dels för att möta den förväntade uppgången för besöksnäringen i Höga Kusten, dels för att kunna ordna större event och konferenser i en modern miljö.

Planerna

Planerna på ett nytt hotell väcktes i dialog med kommunens näringsliv redan 2006, men det var först 2012 som planerna började ta form på allvar. 2014 gjordes en upphandlingsprocess för att kunna ha mer ingående samtal och förhandlingar med olika intressenter. Den utmynnade i att kommunen valde att gå vidare med Attini Hotell AB.

Attini Hotell har lagt fram förslag om hotellet samtidigt som kommunen har tagit fram den detaljplan som gör det möjligt att bygga hotellet. Vid ett positivt beslut i mark- och miljööverdomstolen är Attini Hotell redo att sätta spaden i jorden.

Tidig planskiss på området kring simhallen

Tidig planskiss på området

Stora kringeffekter

2013 gjorde konsultföretaget Razormind en effektanalys av ett nytt hotell. Den visar bland annat att:

  • Kringeffekterna av ett nytt hotell är cirka 20 nya jobb och cirka 22-32 miljoner kronor i ökad omsättning till övrig näring.
  • Härnösand har inte kunnat ta del av den utveckling som svensk turistnäring genomgått sedan år 2000. Alla indikationer pekar på att det beror på bristen av ett högkvalitativt hotell.
  • Näringslivet i Härnösand är kunskapsdrivet och har sannolikt ett starkt behov av möten och konferenser.
  • Hotellets placering tillsammans med ett badhus och en attraktiv småbåtshamn skapar förutsättningar för ett attraktivt hotell året runt.
Simhallen i Härnösand

Hotellentreprenören kommer också att ta över driften av Simhallen.

Hotellet

Hotellet byggs i två huskroppar där den ena är en våning högre än den andra. Totalt är det nio våningar. På översta våningen ligger en skybar med takterrass på taket till den lägre huskroppen.

Övriga allmänna ytor finns på de nedersta våningarna, med konferenslokaler, restaurang och nattklubb. Den maximala höjden är 36,5 meter och fasaderna byggs till stor del i glas.

En inglasad gångbro förbinder hotellet med Simhallen.

En tidig skissbild på hotellet

Området

Destinationshotellet ligger alldeles vid strandkanten på Kanaludden och i direkt anslutning med en inglasad gångbro till Simhallen. Kopplingen till Simhallen var en förutsättning för att få några entreprenörer intresserade av att investera.

Hela området runt Simhallen har stora möjligheter att utvecklas till ett fritids- och rekreationsområde för både hotellgäster och Härnösandsbor. Där finns idag en småbåtsbrygga med badbrygga längst ut. Vid bryggan finns både fasta platser och en gästhamn med servicelokal i Simhallen.

På land finns boulebanor och på platsen för hotellet ligger idag en minigolfbana. Längs vattnet finns stora gräsytor och många möjligheter att utveckla nya aktiviteter. Bland annat diskuteras att anlägga en bana för äventyrsgolf.

Flygbild över området kanaludden

Flygbild över området Kanaludden