Konceptskiss på hotellet på kanaludden

Destinationshotell på Kanaludden

I direkt anslutning till Simhallen planeras ett destinationshotell med cirka 120 rum, konferensavdelning, restaurang och bar. Hotellet riktar sig till både affärsresenärer och privatpersoner.

Nytt hotell för nya möjligheter

Behovet av ett nytt hotell i Härnösand är stort. Besöksnäringen och antalet besökare till Höga Kusten växer för varje år och det behövs fler hotellrum för att destinationen ska kunna utvecklas och ta emot ännu fler gäster. Härnösand saknar idag också möjligheter att arrangera större konferenser, idrottstävlingar samt kultur- och nöjesevent på grund av bristen på hotellrum.

Vad händer nu?

November 2020

Hotell Hernö Gin AB får ett markanvisningsavtal för att bygga ett destinations- och upplevelsehotell på Kanaludden. Det tidigare avtalet med Attini Hotell AB går samtidigt ut.

Hösten 2019

Mark- och miljööverdomstolen fastställer kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan som antogs i november 2016. Domstolen ger därmed klartecken för hotellbygget. Kammarrätten beviljar prövningstillstånd när det gäller driften av Simhallen.

2018

Förvaltningsrätten ger kommunen rätt när det gäller driften av Simhallen. Mark- och miljödomstolen upphäver kommunfullmäktiges beslut om ny detaljplan med hänvisning till riksintresset för kulturmiljö. Härnösands kommun överklagar och får prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen.

2017

Kommunfullmäktiges beslut om den nya detaljplanen överklagas till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och föreningar. Även beslutet om tjänstekoncession för att driva Simhallen överklagas till förvaltningsrätten.

2016

Ett tjänstekoncessionsavtal med Attini Hotell AB om drift av Simhallen godkänns i kommunfullmäktige i juni. I november antas den nya detaljplanen i kommunfullmäktige.

2015

Kommunens förhandlingsgrupp kommer fram till att anbudet från Attini Hotell AB bäst stämmer överens med kommunens målsättning och visioner.

2014

Kommunen går ut med en inbjudan där företag får lämna in intresseanmälningar om att driva och utveckla Simhallen och samtidigt förvärva tomten intill avsedd för ett hotell.

2012

Arbetet inleds med att ändra detaljplanen för att göra det möjligt att bygga ett hotell vid Kanaludden.

2006

Vid ett möte med näringslivsrådet dyker idén om ett hotell upp. Representanterna för näringslivet menar att Härnösand behöver fler bäddar, dels för att möta den förväntade uppgången för besöksnäringen i Höga Kusten, dels för att kunna ordna större event och konferenser i en modern miljö. Näringslivsenheten får i uppdrag av kommunledningen att sondera marknaden. 

Hotellet

Hotellet byggs i två huskroppar där den ena är en våning högre än den andra. Den maximala höjden enligt detaljplanen är 36,5 meter.

Hotellet är tänkt att bli ett koncept- och upplevelsehotell med konferensavdelning, restaurang och bar.

En tidig skissbild på hotellet

Området

Destinationshotellet ligger alldeles vid strandkanten på Kanaludden och i direkt anslutning till Simhallen.

Hela området från Simhallen och bort till Bryggaren Strand har stora möjligheter att utvecklas till ett fritids- och rekreationsområde för både hotellgäster och Härnösandsbor. Där finns idag en småbåtsbrygga med badbrygga längst ut. Vid bryggan finns både fasta platser och en gästhamn med servicelokal i Simhallen.

På land finns boulebanor och på platsen för hotellet ligger idag en minigolfbana. Längs vattnet finns stora gräsytor och många möjligheter att utveckla nya aktiviteter.

Flygbild över området kanaludden

Flygbild över området Kanaludden

Effekter

Stora kringeffekter

2013 gjorde konsultföretaget Razormind en effektanalys av ett nytt hotell. Den visar bland annat att:

  • Kringeffekterna av ett nytt hotell är cirka 20 nya jobb och cirka 22-32 miljoner kronor i ökad omsättning till övrig näring.
  • Härnösand har inte kunnat ta del av den utveckling som svensk turistnäring genomgått sedan år 2000. Alla indikationer pekar på att det beror på bristen av ett högkvalitativt hotell.
  • Näringslivet i Härnösand är kunskapsdrivet och har sannolikt ett starkt behov av möten och konferenser.
  • Hotellets placering tillsammans med ett badhus och en attraktiv småbåtshamn skapar förutsättningar för ett attraktivt hotell året runt.
Simhallen i Härnösand