Boende vuxen, LSS

Bostad med särskild service för vuxna finns i form av gruppbostad och servicebostad.

Insatsen riktar sig till personer med utvecklingsstörning och autism och som har ett varaktigt och omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. Insatsen ska täcka de boendes hela stödbehov dygnets alla timmar. I gruppbostaden finns personal dygnets alla timmar.

Servicebostad

En servicebostad är en bostad med god tillgänglighet för personer som inte har ett omfattande omvårdnads- och tillsynsbehov. En servicebostad består av ett antal lägenheter samlade i samma hus eller kringliggande hus med tillgång till gemensamma utrymmen för service och gemenskap.

Personal och gemensamhetsutrymmen finns inom ett nära gångavstånd. Kontakten mellan den enskilde och personalen planeras och det är möjligt med viss väntetid efter att den enskilde kallar på hjälp.

För vissa personer med funktionsnedsättning kan en servicebostad vara en lämplig mellanform av bostad - mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en gruppbostad.

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boende för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostaden är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet.

Syftet med gruppbostaden är att vuxna funktionsnedsatta som inte klarar ett eget boende eller att bo i servicebostad, ändå ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

Vill du få mer information eller göra en ansökan

vänd dig till Biståndsenheten
telefon 0611 - 34 82 01