Grundskola

Inom grundskolan finns förskoleklass, årskurs 1-9 och fritidshem. I Härnösands kommun finns elva kommunala grundskolor, en friskola och en statlig skola för döva och hörselskadade.

Kommunens skolor bygger och utvecklar sin verksamhet utifrån mål och värderingar i läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem samt skolnämndens mål för året.

Nio av kommunens elva grundskolor är för barn som går i förskoleklass till årskurs 6 och resterande två skolor är högstadieskolor för årskurs 7-9.

Barn i förskoleklass och grundskola som är i behov av omsorg före och efter skoldagen då vårdnadshavare arbetar eller studerar är välkomna till våra fritidshem. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från sex år till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Verksamheten bör vara rolig och stimulerande och ta till vara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan, där varje skola har minst en tillgänglig avdelning. Själva samordningen kan gälla personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten. Här ansöker man om fritidsplats.

Våra grundskolor