Bygglov

Modell av ett hus, en penna och en tumstock på en byggnadsritning

När du ska bygga behöver du oftast ansöka om bygglov. Bygglovet innebär att kommunen bland annat prövar om ditt projekt stämmer överens med omgivningen och gällande detaljplan.

Du behöver bygglov om du ska bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar av en byggnads yttre utseende. Bygglov krävs också om byggnaden tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än tidigare eller om du inreder ytterligare en bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri i byggnaden.
Du kan läsa mer om bygglovsprocessen här på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

För att komma igång med ditt byggprojekt så snabbt som möjligt är det viktigt att du skickar in kompletta ansökningshandlingar.

Bygglovsansökan

Vilka handlingar du behöver skicka in beror på vilken åtgärd du söker bygglov för. Här hittar du checklistor för de vanligaste byggprojekten. Det kan komma att krävas ytterligare handlingar.

Gör bygglovsansökan här

Nybyggnadskarta

När du ska göra en tillbyggnad eller nybyggnad, krävs oftast en nybyggnadskarta, länk till annan webbplatssom du kan beställa från samhällsförvaltningen. Nybyggnadskartan använder du som ett underlag för att göra en situationsplanlänk till annan webbplats (tomtkarta) där du bland annat ska rita in var din byggnad ska placeras. Du kan beställa en nybyggnadskarta via vår e-tjänst (klicka på länken nedan) eller på blankett. En kostnad tas ut för nybyggnadskartan. Vid mindre åtgärder kan du använda en enklare karta.

Beställ nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Krav på ritningarna

  • Ritningarna ska förses med mått och vara i skala 1:100.
  • Ritningarna ska redovisas på vitt, ej rutat papper och vara fackmannamässigt utförda.
  • Aktuella om- och tillbyggnader ska markeras tydligt på inlämnade ritningar. Färgmarkering får inte användas

Gör bygglovsansökan här

Handläggningstid

Tänk på att söka bygglov i god tid. Enligt plan- och bygglagen har du rätt att få beslut inom 10 veckor från det att ärendet är komplett. Vid mer komplicerade ärenden som kräver mer utredning får tiden förlängas med högst 10 veckor. Bra och tydlig ansökan/ritningar innebär kortare handläggningstid!

Gör bygglovsansökan här

Kostnad

För handläggning av din anmälan eller ansökan tas en avgift ut enligt bygglovstaxa. Observera att avgift för nedlagd tid tas ut även om du drar tillbaka din ansökan.

Läs om beslutet om taxan för plan- och bygglov

Kommunfullmäktiges protokoll 2018-12-17PDF (pdf, 765.1 kB) (se sidan 24).

Strandskyddsdispens

Om du vill bygga i närheten av hav, sjöar, åar, bäckar och liknande vattendrag måste du ansöka om strandskyddsdispens även om inte byggnationen kräver bygglov eller anmälan.

Läs mer om strandskyddsdispens på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats

Ansök om Strandskyddsdispens här

Kontakt

Kontakta en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 81 71
Telefontid: måndag - torsdag kl. 10-12 och 13-15
E-post: bygglovladan@harnosand.se

Boka tid med en bygglovshandläggare
Telefon: 0611-34 80 40 eller direkt med handläggare under telefontid.
E-post: servicecenter@harnosand.se
Bokningsbara tider: måndag - fredag kl. 10-12. Max 30 min/bokning.

Skicka in handlingar i ett pågående ärende
E-post: byggarenden@harnosand.se