Naturvård

Naturvård innebär att värna om de livsmiljöer som växter och djur lever i till framtida generationer. Med stöd av lagstiftningen i miljöbalken kan kommunen verka för skydd och hänsyn i naturmiljön.

Ett sätt kan vara att bilda naturreservat i områden med höga biologiska värden. Andra sätt är att t ex bilda biotopskydd eller att skriva andra avtal med markägare.

En svan i Lövvik

Knölsvan

Det viktiga är att förankra naturvårdsfrågorna i kommunen och att skapa en förståelse för betydelsen av att värna det växt- och djurliv som vi har i våran kommun.