Miljöövervakning

Grötsjön

Vår miljö förändras ständigt både genom naturliga processer och genom mänsklig påverkan. Det är till största delen den mänskliga påverkan som man vill följa upp genom den miljöövervakning som bedrivs.

Miljöövervakning innebär att långsiktiga och regelbundna mätningar och provtagningar utförs i syfte att dokumentera tillståndet i miljön för att upptäcka förändringar och följa upp effekterna av genomförda åtgärder.

Främst sker miljöövervakningen på nationell och regional nivå, men till viss del även på lokal nivå. I Härnösands kommun sker miljöövervakningen genom:

- Mätning av bakgrundsstrålning var sjunde månad på tre platser i kommunen sedan Tjernobylolyckan.

- Badplatser och kvalitet på badvatten i Härnösands kommunlänk till annan webbplats

- Luftkvalitetsmätningar i Härnösands tätort.
Se Samverkan för luftövervakning i Västernorrland 2018-2022PDF (pdf, 1.1 MB)

- Provtagning av sjöar och vattendrag för att undersöka graden av försurningspåverkan.länk till annan webbplats

Cesiummätningar har genomförts i kommunens regi mellan 1996 - 2016. Se sammanställning.länk till annan webbplats