Tillväxtstrategi

Två glada barn i skolan.

Den övergripande målbilden för Härnösand är - den företagsamma staden med den personliga livsmiljön.

I Härnösand är vi engagerade och företagsamma – på egen hand eller tillsammans i företag, organisationer och nätverk.

Miljön där du lever och verkar ska passa dig och det liv du vill leva – du kan finna din plats både i staden, vid havet och på landet. 

Härnösands Tillväxtstrategi

Tillväxtstrategin ligger till grund för det fortsatta arbetet med en hållbar tillväxt i Härnösands kommun. Strategin kompletterar kommunens fastställda vision och mål och är ett av kommunens viktigaste styrdokument.

Strategins genomförande sker bland annat genom antagna och planerade handlingsplaner inom olika områden.

Läs mer:

Samverkan med Mittuniversitetet

Härnösands kommun och Mittuniversitetet har ett samverkansavtal som går ut på att driva gemensamma projekt som stärker båda parter och som stödjer Härnösands utveckling.

Gemensamt utvecklar parterna sin attraktionskraft, vilket ger ökad konkurrenskraft, utveckling och sysselsättning.

Avtalet är fyraårigt och gäller till 2020. Avtalet har en total budget på 14 miljoner kronor, där parterna står för hälften var.

Via länken nedan kan du läsa mer om samverkansavtalet och ta del av både pågående och avslutade forskningsprojekt.

Läs mer: Samverkansavtal med Mittuniversitetetlänk till annan webbplats

Kontaktperson för samverkansavtalet är:
Anneli Kuusisto - anneli.kuusisto@harnosand.se

Samverkan med SLU

Härnösands kommun och Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har ett samarbetsavtal som pågår 2016-2018. Samarbetet sker i form av ett sammanhållet forsknings- och utvecklingsprogram kallat Swedish Surplus Energy Collaboration, SSEC.

Att Härnösand ingår i nätverket är ett medvetet strategiskt val. Det är ett direkt resultat från framtidsarbetet efter Mittuniversitets besked 2013 att flytta campus från Härnösand under år 2016.

Härnösand har valt att vara aktiva och arbeta för en bättre morgondag för nuvarande och kommande generationer där vi hushållar med naturresurser och minskar miljöpåverkan på lokal och global nivå.

Nätverket ger även företag från vår kommun möjlighet att synas i nationella sammanhang, ta del av betydelsefull kunskap och ingå i spännande projekt.

Läs mer: Samarbetsavtal med SLUlänk till annan webbplats

Kontaktperson för samarbetsavtalet är:
Anneli Kuusisto - anneli.kuusisto@harnosand.se