Översiktsplanering

Den översiktliga planeringen är vår ledstjärna för hur vi formar framtidens Härnösand.

Under 2020 började vi arbeta med en ny översiktsplan för Härnösands kommun. I den skapar vi förutsättningar för vår gemensamma framtid.

Resultatet av ortsdialoger

För oss är alla kommundelar viktiga livsmiljöer, med olika förutsättningar och utmaningar. För att få bättre kunskap kring dessa har sex stycken ortsdialoger genomförts under våren 2019 som en del av framtagande av ny översiktsplan.

Här nedan ser du sammanställningen av invånarnas synpunkter om hur de ser på sin kommundel utifrån ett antal ämnesområden idag och i framtiden.

Ny översiktsplan, hur går det till?

Processen för att ta fram en översiktsplan är lång och innehåller flera tillfällen där du som invånare kan delta. Projektet planeras att pågå 2019 - 2022.

Under utredningsskedet kommer kommunen att genomföra flera dialoger med andra myndigheter, föreningar och invånare för att få en bättre kunskap om hur vi ska planera för framtidens Härnösand.

En tidslinje för projektet med att ta fram ny översiktsplan. I dagsläget är kommunen i utredningsskedet och tre möjligheter för invånardialog visas.

Samråd

Under samrådsskedet presenterar vi ett förslag på översiktsplan, där alla som vill får lämna synpunkter på förslaget. Ett färdigt förslag planeras vara klart vintern 2020.

Revidering

Under revidering ser vi över inkomna åsikter och gör ändringar i översiktsplaneförslaget.

Granskning

Under granskningen ställer vi ut det ändrade översiktsplaneförslaget en sista gång innan det ska antas i kommunfullmäktige.

Om det kommer in synpunkter som har en stor inverkan på förslaget, kommer de att inarbetas i handlingarna och förslaget ställs ut igen.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen beskriver vi på vilket sätt som stad och landsbygd bör utvecklas för att forma ett framtida Härnösand där alla människor mår bra.

För att skapa en personlig livsmiljö planerar vi var det kan och bör byggas bostäder, vägar och cykelbanor men även vilka områden som ska bevaras för friluftsliv. Planen beskriver även hur vi tar hänsyn till natur och kultur samt hur vi planerar för en framtid med ett förändrat klimat.

Kommuntäckande översiktsplan som ligger till grund för detaljplanering och senare bygglov.

Vad styr en översiktsplan?

Den översiktliga planeringen styrs av plan- och bygglagen. Den säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen. Varje mandatperiod beslutar kommunfullmäktige om översiktsplanens aktualitet.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplanen är även det främsta underlaget i arbetet med till exempel detaljplaner och bygglov.

Här hittar du vår nuvarande översiktsplan

Kommunens översiktsplan blev antagen i kommunfullmäktige 2011 och har aktualiseringsförklarats 2016.

Läs översiktsplanen härPDF (pdf, 8.7 MB)

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Efter att översiktsplanen antogs har andra dokument som berör kommunens utveckling tagits fram. Några exempel är vår tillväxtstrategi samt tematiska tillägg för vindkraft och utveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Läs vårt tematiska tillägg för vindkraftPDF (pdf, 2.9 MB)

Läs vårt tematiska tillägg för utveckling i strandnära lägen (LIS-områden)PDF (pdf, 5.4 MB)

Vill du skicka in synpunkter på översiktsplanen eller komma i kontakt med den/de som arbetar med den, skicka e-post till op@harnosand.se