Översiktsplanering

Framsidan på Översiktsplanen från 2011

Den översiktliga planeringen är vår ledstjärna för hur vi formar framtidens Härnösand.

Vi kommer under året 2019 att börja utarbeta en ny översiktsplan för Härnösands kommun. I den nya översiktsplanen skapar vi förutsättningar för vår gemensamma framtid, därför kommer vi att behöva din hjälp.

Hjälp oss planera framtiden där du bor!

För oss är alla kommundelar viktiga livsmiljöer, med olika förutsättningar och utmaningar. Här är du som boende specialist och det vill vi ta vara på i kommunens översiktliga planering.

Kom på ortsdialog!

Tabellen visar plats, datum & tid för ortsdialoger.

Kommundel

Lokal

Datum

Tid

Högsjö

Utansjögården

26/3

19-21

Viksjö

Folkets hus

28/3

18-20

Öarna

Hemsö IF

2/4

18-20

Säbrå

Folkets hus Älandsbro

4/4

18-20

Stigsjö

Smöråkers föreningshus

9/4

18-20

Häggdånger

Bygdegården

11/4

18-20

Fler dialoger planeras, håll utkik på hemsidan och sociala medier!

Ny översiktsplan, hur går det till?

Processen för att ta fram en översiktsplan är lång och har flera tillfällen där du som invånare kan delta. Projektet planeras att pågå mellan åren 2019 - 2022.

Under utredningsskedet kommer kommunen att genomföra flera dialoger med andra myndigheter, föreningar och invånare för att få en bättre kunskap om hur vi ska planera för framtidens Härnösand.

En tidslinje för projektet med att ta fram ny översiktsplan. I dagsläget är kommunen i utredningsskedet och tre möjligheter för invånardialog visas.

Samråd

Under samrådsskedet presenterar vi ett förslag på översiktsplan, där alla som vill får lämna synpunkter på förslaget. Ett färdigt förslag planeras vara klart våren 2022.

Revidering

Under revidering ser vi över inkomna åsikter och gör ändringar i översiktsplaneförslaget.

Granskning

Under granskningen ställer vi ut det ändrade översiktsplaneförslaget en sista gång innan antagande i kommunfullmäktige.

Om det kommer in synpunkter som har en stor inverkan på förslaget, kommer dessa inarbetas i handlingarna och förslaget ställs ut igen.

Vad är en översiktsplan?

I översiktsplanen beskriver vi på vilket sätt som stad och landsbygd bör utvecklas för att forma ett framtida Härnösand där alla människor mår bra.

För att skapa en personlig levnadsmiljö planerar vi var det kan och bör byggas bostäder, vägar och cykelbanor men även vilka områden som ska bevaras för friluftsliv. Planen beskriver även hur vi tar hänsyn till natur och kultur men även hur vi planerar för en framtid med ett förändrat klimat.

Kommuntäckande översiktsplan som ligger till grund för detaljplanering och senare bygglov.

Vad styr en översiktsplan?

Den översiktliga planeringen styrs av plan och bygglagen, vilken säger att alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunen, översiktsplanens aktualitet beslutar kommunfullmäktige om varje mandatperiod.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men ger invånare, näringsliv och myndigheter vägledning i hur kommunen kommer att ställa sig till viktiga frågor inför framtiden. Översiktsplanen är även det främsta underlaget inför den kommande planeringen så som detaljplaner och bygglov.

Här hittar du vår nuvarande översiktsplan

Kommunens översiktsplan blev antagen i kommunfullmäktige 2011 och har aktualiseringsförklarats 2016.

Läs översiktsplanen härPDF (pdf, 8.7 MB)

Fördjupade översiktsplaner och tematiska tillägg

Efter översiktsplanen har andra dokument framställts som berör kommunens utveckling. En tillväxtstrategi men även tematiskt tillägg översiktsplan för vindkraft och utveckling i strandnära lägen (LIS-områden).

Läs vårt tematiska tillägg för vindkraftPDF (pdf, 4.5 MB)

Läs vårt tematiska tillägg för utveckling i strandnära lägen (LIS-områden)PDF (pdf, 5.4 MB)