Detaljplanering

Samhällsplaneringen i Härnösand ska vara långsiktigt hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Samhällsplanering handlar om att väga olika enskilda och allmänna intressen mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen för samhället i stort.

Exempel på hur en detaljplan kan se ut

Har du frågor kring detaljplanering? Kontakta oss!

Telefon växeln: 0611-34 80 00
E-post: planarenden@harnosand.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar vad som får och inte får göras inom ett mark- eller vattenområde. Den styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, gata eller park), byggnadsstorlek, byggnadshöjd och avstånd från byggnad till tomtgräns med mera. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

I Härnösands kommun finns cirka 460 gällande detaljplaner.

Här kan du läsa mer om vad en detaljplan är på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats

Detaljplaner under framtagande

Du kan yttra dig angående detaljplanerna när de är ute för samråd eller granskning. Alla yttranden ska skickas in skriftligt via e-post eller post. Du hittar kontaktuppgifterna direkt vid våra detaljplaner som är ute på samråd eller granskning.

Här finner du de detaljplaner som är under framtagande

Gällande detaljplaner

Här kan du se en karta med alla gällande detaljplaner i Härnösand.länk till annan webbplats

För att få en fullständig version av en detaljplan ombeds du höra av dig till vår planavdelning för att få den rätta handlingen. Du kan få detaljplanen levererad både via e-post eller via post. Vid handlingar större än 10 sidor uttas en avgift på 50 kr, plus 2 kr per sida över 10 sidor. Vill du ha en plankarta utskriven i större format än A3 uttas också en avgift.

Ansökan, kostnad och tidsplan

Ansöka om en ny detaljplan behöver du göra om du till exempel har önskemål om att bygga något som nuvarande detaljplan inte tillåter. Det kallas att ansöka om planbesked.

Ett planbesked ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Här får du veta hur du ska göra och hur processen ser ut för att ansöka om planbesked.

Blankett för ansökan

För att underlätta kommunens hantering ska ansökan innehålla följande :

  • Fastighetsbeteckning.
  • Kontaktuppgifter till sökanden.
  • Syftet med och omfattningen av åtgärden.
  • Karta över området.

Skicka din ansökan till Härnösands kommun, samhällsförvaltningen,
871 70 Härnösand eller till planarenden@harnosand.se

E-tjänst/blankett för ansökan om planbesked

Kostnad

Kommunen tar ut en avgift för planbesked och för arbetet med detaljplanen enligt gällande taxa, fastställd av kommunfullmäktige 2018.PDF (pdf, 99.5 kB) Avgiften för planbesked baseras på milliprisbasbeloppet (mPBB) och ändras därav varje år. Kostnaden beror på detaljplanens omfattning. Kostnad för detaljplanen tas fram efter ett positivt planbesked har givits.

Kostnad för planbesked 2020 är:

Kostnad för planbesked
Storlek på åtgärdKostnad
Liten9 460 kr
Mellan14 190 kr
Stor18 920 kr

Tidsplan

Du får ditt planbesked inom fyra månader från det att vi fått fullständiga/kompletta handlingar. Då får du veta om vi kommer att starta ett arbete med den aktuella detaljplanen/området eller inte.

Vid ett positivt planbesked inleds planarbetet formellt med ett startmöte där kommunens handläggare och sökanden träffas för att lägga upp det fortsatta arbetet.

När du får beslutet

Ett positivt besked innebär att kommunen påbörjar arbetet med detaljplanen. Vid ett positivt besked får du även information om när detaljplanen beräknas kunna antas. Det är viktigt att veta att ett positivt planbesked inte är en garanti för att en ny detaljplan slutligen kommer att antas och bli giltig.

Ett negativt besked innebär att kommunen inte ser att det är lämpligt att ändra den nuvarande detaljplanen. Du kan inte överklaga det negativa beskedet.

Detaljplanen steg för steg

Så här går det till när en detaljplan ska upprättas eller ändras. Planprocessen kan genomföras med tre olika förfaranden: förenklat förfarande, standardförfarande eller utökat förfarande beroende på ärendets omfattning. Utöver detaljplan går det också att göra områdesbestämmelser.

Samråd

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Det räknas som att du påverkas om du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Den tid som du kan läsa förslaget kallas för samrådstid. Under samrådstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under samrådstiden.

Läs mer om samrådet på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Granskning

Efter samrådsperioden kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Det gör vi för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Det färdiga förslaget finns därefter tillgängligt för granskning innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Den tid som du kan läsa förslaget kallas för granskningstid. Under granskningstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post.

Har du synpunkter på det färdiga förslaget måste de kommit in till kommunen skriftligen senast under granskningstiden.

Läs mer om granskningen på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Antagande

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Läs mer om antagandet på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Överklagan

Första instansen för överklagade detaljplaner är Mark- och miljödomstolen i Östersund. Även deras beslut går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Då behövs dock ett prövningstillstånd för att mark- och miljööverdomstolen ska bedöma om de tänker pröva ärendet eller inte.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Läs mer om laga kraft på Boverkets webbplats.länk till annan webbplats

Miljöbedömning

Ett knoppande träd.

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Behovsbedömning

För alla detaljplaner ska kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, en så kallad behovsbedömning.länk till annan webbplats

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enligt miljöbalken ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här kan du läsa mer om vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla.länk till annan webbplats