Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Alla ärenden som beslutas av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen leder också och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsens 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare sammanträder en gång per månad.
Lista över ledamöter i kommunstyrelsen.länk till annan webbplats

Kommunstyrelsens ledning

Kommunstyrelsens ordförande
Kommunalråd

Andreas Sjölanderlänk till annan webbplats (S)
Telefon: 0611-34 80 01
E-post: andreas.sjolander@harnosand.se

1:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
Ingrid Nilssonlänk till annan webbplats (V)

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen
Oppositionsråd
Christina Lindberglänk till annan webbplats (C)

Härnösands kommun har en politikersamordnare anställd vars uppgift är att stödja kommunens förtroendevalda.

Politikersamordnare, tjänsteman
Sonja Hedenberg
Telefon: 0611-34 80 04
E-post: sonja.hedenberg@harnosand.se

Handlingar till sammanträden 2019

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Handlingar kommunstyrelsen 2019-01-08 del 1.pdf 23.6 MB  2019-01-04
PDF Handlingar kommunstyrelsen 2019-01-08 del 2.pdf 14.5 MB  2019-01-04
PDF Handlingar kommunstyrelsen 2019-02-05 1.pdf 12.6 MB  2019-02-01

Kommunstyrelsens protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-01-08.pdf 561.9 kB  2019-01-09
PDF Protokoll kommunstyrelsen 2019-02-05.pdf 733.9 kB  2019-02-07

Kommunstyrelsens arkiverade protokoll

Om du söker äldre protokoll än de som finns på hemsidan, var vänlig kontakta kommunarkivet eller respektive förvaltning.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS 2019
KS 2018
KS 2017

Sammanträdesdagar 2019

Kommunstyrelsen sammanträder följande tisdagar 2019

Månad

Datum

Tid

Januari

8

08.00

Februari

5

08.00

Mars

5

08.00

April

9

08.00

Maj

7

08.00

Juni

4

08.00

Juli

-

-

Augusti

-

-

September

10

08.00

Oktober

8

08.00

November

5

08.00

December

3

08.00

 

De kommunala råden

De kommunala råden är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll i det politiska livet. De ska vara en öppen kanal mellan invånare och kommunfullmäktige med nämnder.

De personer som ingår i de olika råden är valda representanter från olika intressegrupper och föreningslivet i Härnösand. Råden kan framföra frågor man vill ska tas upp i de olika nämnderna. De kan även fungera som remissorgan och ingå i olika referensgrupper.

Landsbygdsrådet

Kommunala landsbygdsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för landsbygdens intresse- och företagarföreningar samt kommunens företrädare.

Rådets syfte:

 • Att främja kommuninvånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen, bland annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.
 • Att verka för att landsbygdsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Att initiera nya landsbygdsfrågor i nämnder och förvaltningar.
 • Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.
 • Att fungera som kommunbygderåd för Härnösands kommuns geografiska område inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Organisation:
Landsbygdsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utseer ordförande och en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Dessa utses per mandatperiod. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet (THR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare. Rådet består av ledamöter med ersättare från organisationer som företräder personer med olika slags funktionsnedsättning. Rådet är inriktat på allmänna och strukturella insatser.

Ledamöter i tillgänglighetsrådetlänk till annan webbplats

Rådets syfte:

 • Att verka för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras och beaktas i den kommunala verksamheten.
 • Att utgöra referensgrupp i kommunens arbete med tillgänglighetspolicyn.
 • Att verka för att tillgänglighetsfrågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • Att initiera nya frågor som rör tillgänglighet i nämnder och förvaltningar samt vara remissinstans i frågor om tillgänglighet.
 • Att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Organisation:
Det kommunala tillgänglighetsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utseer ordförande och en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett rådgivande, icke-beslutande organ och forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens företrädare.

Ledamöter i pensionärsrådetlänk till annan webbplats

Rådets syfte:

 • Att förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre.
 • Att få insyn i arbetet och framföra eventuella synpunkter när kommunen förbereder konkurrensutsättning av vård och omsorg
 • Att verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
 • Att initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
 • Vara remissorgan i frågor som rör pensionärerna
 • Ingå i referensgrupper i frågor som rör rådets verksamhetsområde.

Organisation:
Pensionärsrådet är knutet till kommunstyrelsen som utseer ordförande och en representant från oppositionen till ledamot i rådet. Vice ordförande utses av rådet och ska vara en person från någon av organisationerna. Vice ordförande utses för två år i taget.

Rådet sammanträder 4- 6 gånger om året.

Ungdomsrådet

Ungdomsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för ungdomar och kommunens företrädare.

Här finns de skolor i kommunen som har år 7-9 och gymnasiet representerade. Varje skola får ha max fyra elever i rådet.

Rådets syfte:

 • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar.
 • att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
 • att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av ungdomssamordnaren och vidarebefordras till berörd instans.
 • att rådet kan ges möjligheter att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Här kan du läsa reglementet i sin helhet
Reglementet för UngdomsrådetPDF (pdf, 42.9 kB)

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Kontakt

Ordförande
Martin Eliasson
E-post: johaneliasson@telia.com

Sekreterare
Andreas Rönnqvist
E-post: andreas.eo.ronnqvist@gmail.com

Rådet för trygghet och hälsa

Till skillnad från de kommunala råden är det här rådet ett politiskt råd med ledamöter från samtliga partier. Rådet sammanträder fyra gånger under året och föredragande är Kommundirektör, Polischef och Kommunpolis.

Rådets uppdrag är att arbeta strategiskt inom några få specifika områden

 • Folkhälsa
 • Alkohol- och drogförebyggande arbete 
 • Brottsförebyggande arbete (BRÅ).

För det operativa arbetet ansvarar en ledningsgrupp, arbetsgruppper utsedda av ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av:

 • Kommundirektör och Förvaltningschefer
 • Chefer för helägda kommunala bolag
 • Polischef och Kommunpolis
 • Räddningstjänstchef

Kontaktuppgifter

Välkommen att ta kontakt, om du har frågor om rådet och dess arbete

Rådets Ordförande  
Ingrid Nilsson (V) 
E-post: ingrid.nilsson@harnosand.se

Ledningsgruppens kontaktperson
Sofia Pettersson, Kommundirektör
E-post: sofia.pettersson@harnosand.se