Kommunens styrande dokument

Kommunens författningssamling innehåller övergripande policyer, strategier, planer, program, riktlinjer och föreskrifter.

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av en rad dokument som vi själva har antagit.

Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för funktion och för uppföljning.

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, avfallsplan etc.

Övergripande visioner och mål

Vision beskriver en gemensam bild av ett önskat framtida tillstånd. Visionen ska tydliggöra varför en organisation eller en verksamhet finns till, för vem den finns till och vart den är på väg.

Mål är något man ska uppnå, förvärva eller förverkliga genom att genomföra insatser. För varje mål anges riktlinjer för hur målen ska förverkligas och indikatorer som visar hur måluppfyllelsen mäts.

Kommunfullmäktige fastställer, tillsammans med budgeten, övergripande mål och inriktning för kommunens samlade verksamhet varje år.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Tillväxtstrategi.pdf 458.7 kB  2018-05-04
PDF Tillväxtstrategi Härnösand kortversion.pdf 1.1 MB  2020-01-10
PDF Översiktsplan 2011-2025.pdf 8.7 MB  2019-02-11
PDF Översiktsplan 1992-2010.pdf 8 MB  2020-10-02

Föreskrifter

Regering har i förordningar gett rätt att utfärda lokala föreskrifter med mer detaljerade bestämmelser än i förordningen.

Föreskrifter är den beteckning som används i 8 kap. regeringsformen för rättsregler, dvs. för regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande.

Reglementen, ägardirektiv och bolagsordning

Bestämmelser som beskriver ansvarsfördelning och verksamhets- och arbetssätt för en viss verksamhet, en rutin, en nämnd eller en befattningshavare.

Kommunövergripande dokument som fastställs av fullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Arbetsordning kommunfullmäktige 2020-2022.pdf 515.7 kB  2020-10-15
PDF Attestreglemente.pdf 333.5 kB  2019-07-08
PDF Ekonomiska ersättningar och ledigheter för förtroendevalda 2019-2020.pdf 249.3 kB  2019-01-09
PDF Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder.pdf 273 kB  2020-10-01
PDF Reglemente för ekonomistyrning 2020.pdf 76.6 kB  2020-02-28
PDF Reglemente för kommunala pensionärsrådet.pdf 107.6 kB  2020-03-13
PDF Reglemente för revisorerna 2020-2023.pdf 133 kB  2020-06-24
PDF Reglemente för tillgänglighetsrådet.pdf 59.9 kB  2020-10-12
PDF Reglemente internkontroll.pdf 323.2 kB  2020-04-03
PDF Reglemente kommunalt partistöd.pdf 46 kB  2018-05-04
PDF Reglemente - Landsbygdsrådet.pdf 87.5 kB  2020-01-15
PDF Reglemente - Ungdomsrådet.pdf 42.9 kB  2018-05-04
PDF Skolskjutsreglemente.pdf 56.1 kB  2019-03-12
PDF Tobakslagen.pdf 465.1 kB  2019-09-16

Bolagsordning / Ägardirektiv

Är regelverk för aktiebolag samt beskriver ägarens förväntningar på bolaget.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Ägardirektiv HEMAB 2018 - 2020.pdf 143.9 kB  2018-05-04
PDF Ägardirektiv Härnösandshus 2018 - 2020.pdf 129.1 kB  2018-05-04
PDF Ägardirektiv Invest i Härnösand AB och Technichus i Mittsverige AB.pdf 182.3 kB  2020-06-24

Policy

Policyn anger vårt förhållningssätt till något. Den kan klargöra vår syn på till exempel sponsring, internationella kontakter, eller personalförmåner.

Fastställs av kommunfullmäktige.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Arbetsmiljöpolicy.pdf 177.2 kB  2020-03-02
PDF Bredband Härnösands kommun 2014 - 2020.pdf 3.2 MB  2018-05-04
PDF Finanspolicy för Härnösands kommun och helägda kommunala bolag.pdf 204.8 kB  2019-01-21
PDF Miljö- och klimatpolicy.pdf 2.4 MB  2018-05-04
PDF Policy för informationssäkerhet.pdf 49.1 kB  2019-03-11
PDF Policy för kommunalt stöd till trygghetsboende.pdf 255.1 kB  2019-12-10
PDF Policy för kompetensförsörjning.pdf 538.2 kB  2019-02-07
PDF Policy för samverkan med det civila samhället.pdf 158.8 kB  2018-05-04
PDF Policy för välfärd genom samverkan och partnerskap.pdf 270.8 kB  2018-05-04
PDF Resepolicy för Härnösands kommun.pdf 109 kB  2018-05-17
PDF Systematiskt brandskyddsarbete rev. 2018-12-04.pdf 139.2 kB  2019-01-09
PDF Tillgänglighetspolicy.pdf 199.9 kB  2020-10-12
PDF VA-policy.pdf 527.6 kB  2019-08-28

Plan

Planen ska beskriva de önskade åtgärderna så att de kan omsättas till verklighet. Planen ska vara en instruktion över initiativ som ska tas. Åtgärderna ska beskrivas i detalj så att de säkrar det önskade utförandet.

Plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Avfallsplan 2018 - 2020.pdf 4.1 MB  2019-01-28
PDF Biblioteksplan 2019 - 2022.pdf 346.2 kB  2019-04-05
PDF Folkhälsoplan.pdf 642 kB  2018-05-04
PDF Grönplan.pdf 3.5 MB  2018-05-04
PDF Gång- och cykelplan för tätorten.pdf 2.7 MB  2018-05-04
PDF Handlingsplan för bredbandsutbyggnad.pdf 427.2 kB  2018-05-04
PDF Handlingsplan för HBTQ-frågor Härnösands kommun 2015-2018.pdf 301.2 kB  2018-05-04
PDF Handlingsplan för näringslivsutveckling 2017-2025.pdf 620.5 kB  2018-05-04
PDF Klimat-energiplan 2017-2020.pdf 1.1 MB  2018-05-04
PDF Kulturplan 2014-2017.pdf 1.5 MB  2019-02-15
PDF Posom-plan.pdf 209.2 kB  2020-03-23
PDF Renhållningsordning 2018 - 2020 med avfallsplan och lokala föreskrifter.pdf 4.1 MB  2018-05-04

Program

Programmet talar om vad vi ska uppnå inom ett visst område. Programmet ska göra det möjligt att skriva en plan för den aktuella verksamheten utan ytterligare ideologiska överväganden.

Program / plan fastställs av fullmäktige om det ingår i ett samlat dokument och är kommunövergripande. Övriga kommunövergripande handlingsplaner som utgår från uppdrag eller mål som fastställts av nämnd eller styrelsen kan i vissa fall fastställas av kommunchef eller förvaltningschef.

Riktlinjer - rutiner

Beskriver riktlinjer för olika tillvägagångssätt i olika sakfrågor. Råd / riktlinjer är ett stöd för hur sakfrågor bör genomföras.

Kan vara utgivna på nationell nivå eller vara fastställda lokalt i kommunen på olika nivåer.

Hantering av allmänna handlingar, dokument och ärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Handbok - Registrering och hantering av allmänna handlingar.pdf 218.3 kB  2018-05-04
PDF Riktlinje för e-posthantering.pdf 50.7 kB  2018-05-04
PDF Riktlinje för utlämnande av e-postlista.pdf 54.2 kB  2018-05-04
PDF Riktlinjer för styrdokumentsinnehåll utformning och hantering 2017-05-30.pdf 847.6 kB  2018-05-04
PDF Riktlinjer för synpunkter.pdf 102 kB  2018-05-04
PDF Rutiner för ärendehantering.pdf 348 kB  2018-12-18
PDF Riktlinje för Informationssäkerhet.pdf 331.2 kB  2019-03-11

Personal och förtroendevalda

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Riktlinjer för användning av mobiltelefon.pdf 67.7 kB  2018-05-04
PDF Riktlinje för att motverka mutor och jäv.pdf 149.2 kB  2018-12-10
PDF Riktlinjer hot och hat mot förtroendevalda 2018-2022.pdf 428 kB  2018-10-01
PDF Riktlinjer för resor.pdf 55.6 kB  2019-02-22

Omsorg och stöd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Färdtjänst och riksfärdtjänst.pdf 128.8 kB  2018-05-04
PDF Riktlinje för arbete med terapi- och vårdhund.pdf 73.1 kB  2019-01-31
PDF Rutin för bokning och avbokning av tolk.pdf 941.6 kB  2020-09-25

Säkerhet och fastighetsskötsel

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filstorlek
PDF Gångbanerenhållning - Åläggande.pdf 8.9 kB  2018-05-04
PDF Riktlinjer - Systematiskt brandskyddsarbete för Härnösands kommuns verksamheter.pdf 1.3 MB  2019-05-08

Delegationer

Delegationsordning för kommunstyrelsen och nämnder