Författningssamling med kommunens styrande dokument

Verksamheten i Härnösands kommun styrs bland annat av en rad dokument som vi själva har antagit.

Tydliga styrdokument är en viktig förutsättning både för funktion och för uppföljning.

Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver, och där ställs det krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument, exempelvis översiktsplan, avfallsplan etc.

Visioner och mål

Kommunövergripande dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Föreskrifter

Föreskrifter är lagbundna regler som bestämmer enskildas och myndigheters handlande. Fastställs av kommunfullmäktige.

Reglementen, direktiv bolagsordningar och ägardirektiv

Kommunövergripande dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Policy

Kommunövergripande dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Plan

(Avser planer som är lagstadgade som t.ex. plan och bygglag, miljölagstiftning, avfallsplan, handlingsplan för skydd mot olyckor och plan för extraordinära händelser).

Kommunövergripande dokument som fastställs av kommunfullmäktige.

Program

Program fastställs av kommunstyrelse / nämnd om det  är kommunövergripande. Övriga program fastställs av nämnd, kommunchef eller förvaltningschef.

Riktlinjer - Rutiner

Riktlinjer / rutiner fastställs av tjänstemän dels inom ramen för delegation, dels inom ramen för nationella organs föreskrifter. Övriga riktlinjer / rutiner fastställs av nämnd, kommunchef eller förvaltningschef.