Planprogram Skeppsbron

Båtar vid Härnösands hamn.

Arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Skeppsbron har påbörjats. Planprogrammet ska ta fram mål och riktlinjer för hur området ska utvecklas i framtiden för att bli en långsiktigt hållbar och god gestaltad livsmiljö.

Skeppsbron med intilliggande kajstråk är ett område som står inför spännande förändringar i Härnösand. Flera investeringar i infrastruktur-, bostäder- och trafikprojekt kommer genomföras inom en 10-års period och behovet av att samordna och staka ut riktlinjer har framgått. Utvecklingen av Skeppsbron är en del i utvecklingen av hela Härnösands centrum och är starkt kopplad till flera andra projekt, klicka här för att läsa mer om hur Härnösand utvecklas.

Planprogrammet syftar till att skapa en sammanhängande vision för området, så att kommande planeringsarbete blir genomtänkt och enhetligt. Tidplan är att ha ett samrådsförslag till hösten 2021.

Tyck till!

Tyck till om Skeppsbron och bidra med dina idéer till planprogrammet!länk till annan webbplats

Vi vill veta vad du tycker om Skeppsbron! Hur vill du att Skeppsbron ska utvecklas? Hur ska det se ut på Skeppsbron? Vad saknas? Vad vill du kunna göra där?

Vad är ett planprogram?

Illustration över stadsutvecklingsprocessen. Från översiktsplan till planprogram och tillslut detaljplan.

Ett planprogram är ett översiktigt planeringsunderlag som ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Det kan ses som ett mellanting mellan en översiktsplan och en detaljplan och omfattar ofta ett större område som till exempel en stadsdel eller större sammanhängade område. I planprogrammet för Skppsbron ska översiktsplanens intentioner vägleda och sen är tanken att planprogrammet i sin tur ska vara underlag till kommande detaljplaner.

Vad händer nu?

2021 juli

I juli kommer det genomföras dialog för planprogrammet Skeppsbron ute på plats på Bolagskajen. Tiderna är onsdagen den 14:e mellan 16.00-20.00 och fredagen den 16:e klockan 10.00-14.00. Välkommen!
Skyltar placeras längs sträckan och en enkät publiceras på hemsidan.

2021 juni

Planprogrammet deltog i kommunens kulkturlunch den 1 juni.
Projektet som skett med Solenskolan under våren presenteras av eleverna den 9 juni för representanter från kommunen.
Planeringen och framtagande av skyltar inför sommardialogen fortsätter.

2021 maj

Under maj deltog en representant från Synskadades Riksförbund i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.
Planering inför sommardialog i juli uppstartar.

2021 mars-april

Planprogrammet deltar i kommunens företagsfrukost den 26 mars.
En enkät skickas ut till kommunens Tillgänglighets- och Pensionärsråd.
Besök och uppstart av stadsutvecklingsprojekt på Solenskolan sker.
Under april deltar representant från Tillgänglighetsrådet i en stadsvandring längs Skeppsbrokajen.

2021 februari

Dialogprocessen planeras ytterligare.

2020 december

En dialogplan börjar utarbetas för processen och samtal förs med kommunens demokratiutvecklare.

2020 september

Beslut om att påbörja arbetet med att framta ett planprogram för Skeppsbron tas i kommunstyrelsen. Projektgrupp samt styrgrupp formateras i bred representation från samhällsförvaltningen och tillväxtavdelningen.

Invånardialog

Plaprogrammet har deltagit i en mängd olika dialoger under våren. Bland anant med pensionärsrådet, tillgänglighetsrådet samt deltagit på kulturlunch den 1 juni och företagsfrukosten den . Under vårterminen 2021 startade en dialogprocess med Solenskolan upp. Arbetet redovisades den 9:e juni för Härnösands kommuns politker och tjänstepersoner.

Dialogerna som genomförst under processen kommer snart att sammanställas i en dialogsammanställning. Vilken kommer finnas tillgänglig på hemsidan, så håll utkik!

Tyck till!

Tyck till om Skeppsbron och bidra med dina idéer till planprogrammet!länk till annan webbplats

Vi vill veta vad du tycker om Skeppsbron! Hur vill du att Skeppsbron ska utvecklas? Hur ska det se ut på Skeppsbron? Vad saknas? Vad vill du kunna göra där?

Övrig information

Har du frågor om planprogrammet eller vill vara med i dialogen framöver?

Kontakta:
Hanna Krämmer
Planhandläggare och projektledare
Telefon: 0611-34 81 26
E-post: planarenden@harnosand.se